PRAĆENJE REALIZACIJE AKCIONOG PLANA

Načelnica Gradske uprave grada Sombora, Helena Roksandić Musulin je kao lice zaduženo za praćenje rada Radne grupe za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018 – 2021, dana 09.10.2018.godine inicirala sastanak Radne grupe u cilju utvrđivanja plana aktivnosti za period realizacije procesa Participativnog budžetiranja, koje se odvija kao sastavni deo realizacije pomenutog Akcionog plana.

Na sastanku je utvrđeno da će,  tokom prve faze Participativnog budžetiranja, članovi radne grupe u  gradskim i seoskim mesnim zajednicama pružati stručno-savetodavnu pomoć u  procesu predlaganja i popunjavanja anketnih listića.