ОПОМЕНE ПОРЕСКИМ ОБВЕЗНИЦИМА ЗА ДУГОВАЊА ВЕЋА ОД 20.000,00 ДИНАРА

Обавештавају се порески обвезници да је Одељење локалне пореске администрације Градске управе града Сомбора приступило издавању опомена свим пореским обвезницима чија су дуговања већа од 20.000 динара на дан издавања опомене.

 Обвезници се позивају да доспелу  а неплаћену пореску обавезу уплате одмах, а најкасније у року од пет дана од дана пријема опомене на прописане уплатне рачуне јавних прихода.

Уколико пореска обавеза не буде плаћена у остављеном року, или ако у том року не буде поднет захтев за одлагање плаћања пореског дуга, Одељење ће отпочети поступак принудне наплате доношењем решења о принудној наплати.

Све потребне информације могу се добити на шалтеру 3, Градског услужног центра,  зграда Жупаније или позивом на бројеве телефона 025/468-203, 025/468-158 или 025/468-147.