OBAVEŠTENJE VEZANO ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA KUĆE KOJE SE KORISTE ZA ODMOR I/ILI REKREACIJU (VIKENDICE)

U toku je popis nepokretnosti na teritoriji Grada Sombora, u okviru projekta “Reforma poreza na imovinu“ koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, a sve u cilju evidentiranja novih objekata i promena na objektima koji se nalaze u evidencijama Odeljenja lokalne poreske administracije, radi obezbeđivanja što većeg obuhvata poreza na imovinu i ravnomernijeg opterećenja građana.

U okviru navedenog, pored kuća za stanovanje, stanova, poslovnih objekata, garaža i garažnih mesta, popisuju se i objekti za odmor i/ili rekreaciju u vikend naseljima.

Objekti za odmor i/ili rekreaciju su predmet oporezivanja i u tom smislu se razvrstavaju u kategoriju objekata – kuće za stanovanje.

Za utvrđivanje poreske obaveze nisu od značaja činjenice da li se plaća zakup zemljišta nadležnim javnim preduzećima, da li je upisano pravo svojine u zemljišne knjige i slično. Od značaja za oporezivanje je faktičko stanje odnosno postojanje objekta i pravo svojine, korišćenja ili postojanje državine od strane fizičkog ili pravnog lica.

Poreska obaveze obračunaće se od dana nastanka, dana sticanja prava, dana početka korišćenja, dana osposobljavanja, dana izdavanja upotrebne dozvole, odnosno omogućavanja korišćenja na drugi način, a najviše 5 godina unazad.

Predmet oporezivanja jeste korisna površina objekta odnosno , zbir podnih površina između unutrašnjih strana spoljnih zidova objekta (isključujući površine balkona, terasa, lođa, neadaptiranih tavanskih prostora i prostora u zajedničkoj nedeljivoj svojini svih vlasnika ekonomski deljivih celina u okviru istog objekta).

Obveznicima koji koriste objekte za odmor i/ili rekreaciju u vikend naseljima na teritoriji Grada Sombora, a ne nalaze se u evidencijama ovog Odeljenja kao obveznici poreza na imovinu, upućeni su pozivi da podnesu poresku prijavu za iste.

Nepodnošenje poreske prijave predstavlja poreski prekršaj u skladu sa članom 180. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.