„РЕФОРМА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ“ у граду Сомбору

PROPERTY TAX REFORM IN CITY SOMBOR

Програм Реформа пореза на имовину – подршка унапређењу пореза на имовину и добре управе финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу СДЦ, у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе, Министарством финансија и Сталном конференцијом градова и општина , а спроводи International Management Group ( IMG ).

Програм подржава 44 јединица локалне самоуправе у Србији, међу којима је и град Сомбор, у циљу проширења обухвата непокретности у сврху опорезивања имовине у базама локалних пореских администрација и повећањa наплате пореза на имовину. Са циљем модернизације јавних услуга ка грађанима и привредном сектору Програм ће подржавати локалне власти у побољшању дијалога са грађанима у погледу коришћења прихода од пореза на имовину. Подржане јединице локалне самоуправе ће имати прилику да учествују у наградном фонду од 1.000.000 швајцарских франака, где ће оне са најбољим перформансама у области опорезивања имовине, бити подржане средствима фонда у реализацији развојних мера, а у складу са потребама грађана.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА

У првој фази имплементације Пројекта, ангажовано је 17 пописивача који почев од 07. маја 2018. године, раде на поређењу података из базе података локалне пореске администрације са стварним стањем на терену. Посао пописа на терену реализоваће се у наредних шест месеци.

На овај начин грађанима је омогућено да, без доласка у Градску управу Одељење локалне пореске администрације, попуне и предају пореску пријаву уз помоћ пописивача и на тај начин испуне своју законску обавезу.

Шта је важно да грађани знају о пореској пријави за порез на имовину Образац ППИ-2

Грађани су дужни да за имовину коју стекну, започну или престану да користе у току године поднесу пореску пријаву у року од 30 дана од дана настанка такве промене.

С друге стране, грађани који су поднели пореску пријаву за своју имовину, уколико је на тој имовини дошло до промене која је од утицаја на висину пореске обавезе, дужни су поднесу пореску пријаву до 31. јануара пореске године.

Имајући то у виду, грађанима је апсолутно у интересу да сарађују са пописивачима и искористе помоћ коју ће им пописивачи пружити приликом попуњавања пореске пријаве односно испуњавања њихове законске обавезе.

Грађанима који одбију сарадњу са пописивачима, о чему ће пописивач сачинити службену белешку, пореска обавеза биће утврђена у поступку пореске контроле, уз подношење прекршајне пријаве због неподношења пореске пријаве у складу са одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Током спровођења ове акције ажурирања базе података, пописивачи ће прикупљене пореске пријаве, као и све остале прикупљене податке, достављати Одељењу локалне пореске администрације. Након извршене провере, потпуне и исправне пореске пријаве биће евидентиране у бази података пореза на имовину. Такође и сви остали прикупљени подаци користиће се у сврху ажурирања постојеће базе.

Објекти који нису били у систему ЛПА

У поступку утврђивања пореза на имовину, акценат свакако јесте на објектима који нису до сада били у систему и за које се никако није плаћао порез. Дакле, уколико пописивачи на терену установе да постоји објекат који се не налази у евиденцијама Одељења локалне пореске администрације, обавештава обвезника да је дужан да поднесе пореску пријаву за исти. Уколико порески обвезник не поднесе пореску пријаву, може очекивати да ће у наредном периоду добити позив – захтев локалне пореске администрације за подношење пријаве у складу са чланом 45. Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Неодазивање овом захтеву, представља порески прекршај сходно одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, а пореска обавеза ће бити утврђена у поступку пореске контроле. У 2018. години окончан је попис објеката на терену. У наредном периоду Одељењу локалне пореске администрације предстоји интензиван рад на обради пристиглих пореских пријава, те ажурирању постојеће базе података.