„REFORMA POREZA NA IMOVINU“ u gradu Somboru

PROPERTY TAX REFORM IN CITY SOMBOR

Program Reforma poreza na imovinu – podrška unapređenju poreza na imovinu i dobre uprave finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC, u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvom finansija i Stalnom konferencijom gradova i opština , a sprovodi International Management Group ( IMG ).

Program podržava 44 jedinica lokalne samouprave u Srbiji, među kojima je i grad Sombor, u cilju proširenja obuhvata nepokretnosti u svrhu oporezivanja imovine u bazama lokalnih poreskih administracija i povećanja naplate poreza na imovinu. Sa ciljem modernizacije javnih usluga ka građanima i privrednom sektoru Program će podržavati lokalne vlasti u poboljšanju dijaloga sa građanima u pogledu korišćenja prihoda od poreza na imovinu. Podržane jedinice lokalne samouprave će imati priliku da učestvuju u nagradnom fondu od 1.000.000 švajcarskih franaka, gde će one sa najboljim performansama u oblasti oporezivanja imovine, biti podržane sredstvima fonda u realizaciji razvojnih mera, a u skladu sa potrebama građana.

REALIZACIJA PROJEKTA

U prvoj fazi implementacije Projekta, angažovano je 17 popisivača koji počev od 07. maja 2018. godine, rade na poređenju podataka iz baze podataka lokalne poreske administracije sa stvarnim stanjem na terenu. Posao popisa na terenu realizovaće se u narednih šest meseci.

Na ovaj način građanima je omogućeno da, bez dolaska u Gradsku upravu Odeljenje lokalne poreske administracije, popune i predaju poresku prijavu uz pomoć popisivača i na taj način ispune svoju zakonsku obavezu.

Šta je važno da građani znaju o poreskoj prijavi za porez na imovinu Obrazac PPI-2

Građani su dužni da za imovinu koju steknu, započnu ili prestanu da koriste u toku godine podnesu poresku prijavu u roku od 30 dana od dana nastanka takve promene.

S druge strane, građani koji su podneli poresku prijavu za svoju imovinu, ukoliko je na toj imovini došlo do promene koja je od uticaja na visinu poreske obaveze, dužni su podnesu poresku prijavu do 31. januara poreske godine.

Imajući to u vidu, građanima je apsolutno u interesu da sarađuju sa popisivačima i iskoriste pomoć koju će im popisivači pružiti prilikom popunjavanja poreske prijave odnosno ispunjavanja njihove zakonske obaveze.

Građanima koji odbiju saradnju sa popisivačima, o čemu će popisivač sačiniti službenu belešku, poreska obaveza biće utvrđena u postupku poreske kontrole, uz podnošenje prekršajne prijave zbog nepodnošenja poreske prijave u skladu sa odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Tokom sprovođenja ove akcije ažuriranja baze podataka, popisivači će prikupljene poreske prijave, kao i sve ostale prikupljene podatke, dostavljati Odeljenju lokalne poreske administracije. Nakon izvršene provere, potpune i ispravne poreske prijave biće evidentirane u bazi podataka poreza na imovinu. Takođe i svi ostali prikupljeni podaci koristiće se u svrhu ažuriranja postojeće baze.

Objekti koji nisu bili u sistemu LPA

U postupku utvrđivanja poreza na imovinu, akcenat svakako jeste na objektima koji nisu do sada bili u sistemu i za koje se nikako nije plaćao porez. Dakle, ukoliko popisivači na terenu ustanove da postoji objekat koji se ne nalazi u evidencijama Odeljenja lokalne poreske administracije, obaveštava obveznika da je dužan da podnese poresku prijavu za isti. Ukoliko poreski obveznik ne podnese poresku prijavu, može očekivati da će u narednom periodu dobiti poziv – zahtev lokalne poreske administracije za podnošenje prijave u skladu sa članom 45. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Neodazivanje ovom zahtevu, predstavlja poreski prekršaj shodno odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a poreska obaveza će biti utvrđena u postupku poreske kontrole. U 2018. godini okončan je popis objekata na terenu. U narednom periodu Odeljenju lokalne poreske administracije predstoji intenzivan rad na obradi pristiglih poreskih prijava, te ažuriranju postojeće baze podataka.