НАЧЕЛНИК: Бисерка Јовићевић дипл. економиста

ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА ОДЕЉЕЊА ЗА ОБЛАСТ УТВРЂИВАЊА И КОНТРОЛЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА: Ераковић Огњен, дипл.прав.

ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА ЗА ОБЛАСТ НАПЛАТЕ И ПОРЕСКОГ КЊИГОВОДСТВА ЈАВНИХ ПРИХОДА: Верица Сретовић, дипл. инг. орг. рада

Надлежност: Одељење локалне пореске администрације обавља послове који се односе на: учествовање у изради нормативних аката Градске управе у делу локалне пореске администрације; вођење регистар обвезника изворних локалних јавних прихода буџета; послове утврђивања локалних јавних прихода на основу одлука Скупштине, као и евиденцију о истом – примена јединствених стандарда, дефиниција, класификација, номенклатура, кодирања података и технике обраде у складу са информационим системом за локалне јавне приходе; пријем, обраду, контролу и унос података из пореских пријава; утврђивање решењем обавеза по основу локалних јавних прихода за које није прописано да их сам порески обвезник утврђује (самоопорезивање); евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству локалне пореске администрације, у складу са прописима; књижење извршене уплате по основу локалних јавних прихода; обезбеђења наплате пореске обавезе; редовну и принудну наплату, одлагања плаћања пореског дуга, покретање поступка стечаја, подношење захтева за покретање пореског прекршајног поступка; пријаву потраживања у стечајну масу; контролу, претходну и накнадну контролу утврђене пореске обавезе; израђивање методолошких упутстава за редовну и принудну наплату локалних јавних прихода; решавање по жалбама обвезника у првом степену и припрема предлог за другостепени поступак; извештавање локалне самоуправе у вези наплате и књижења локалних јавних прихода; давање информација о пореским прописима из којих произилази пореска обавеза по основу локалних јавних прихода; издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води евиденцију; припрему нацрта одлука и других аката из свог делокруга, као и друге послове из свог делокруга.