NAČELNIK: Biserka Jovićević dipl. ekonomista

POMOĆNIK NAČELNIKA ODELJENJA ZA OBLAST UTVRĐIVANJA I KONTROLE JAVNIH PRIHODA: Eraković Ognjen, dipl.prav.

POMOĆNIK NAČELNIKA ZA OBLAST NAPLATE I PORESKOG KNJIGOVODSTVA JAVNIH PRIHODA: Verica Sretović, dipl. ing. org. rada

Nadležnost: Odeljenje lokalne poreske administracije obavlja poslove koji se odnose na: učestvovanje u izradi normativnih akata Gradske uprave u delu lokalne poreske administracije; vođenje registar obveznika izvornih lokalnih javnih prihoda budžeta; poslove utvrđivanja lokalnih javnih prihoda na osnovu odluka Skupštine, kao i evidenciju o istom – primena jedinstvenih standarda, definicija, klasifikacija, nomenklatura, kodiranja podataka i tehnike obrade u skladu sa informacionim sistemom za lokalne javne prihode; prijem, obradu, kontrolu i unos podataka iz poreskih prijava; utvrđivanje rešenjem obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda za koje nije propisano da ih sam poreski obveznik utvrđuje (samooporezivanje); evidentiranje utvrđene poreske obaveze u poreskom knjigovodstvu lokalne poreske administracije, u skladu sa propisima; knjiženje izvršene uplate po osnovu lokalnih javnih prihoda; obezbeđenja naplate poreske obaveze; redovnu i prinudnu naplatu, odlaganja plaćanja poreskog duga, pokretanje postupka stečaja, podnošenje zahteva za pokretanje poreskog prekršajnog postupka; prijavu potraživanja u stečajnu masu; kontrolu, prethodnu i naknadnu kontrolu utvrđene poreske obaveze; izrađivanje metodoloških uputstava za redovnu i prinudnu naplatu lokalnih javnih prihoda; rešavanje po žalbama obveznika u prvom stepenu i priprema predlog za drugostepeni postupak; izveštavanje lokalne samouprave u vezi naplate i knjiženja lokalnih javnih prihoda; davanje informacija o poreskim propisima iz kojih proizilazi poreska obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda; izdavanje uverenja i potvrda o činjenicama o kojima vodi evidenciju; pripremu nacrta odluka i drugih akata iz svog delokruga, kao i druge poslove iz svog delokruga.