POŠTOVANI SUGRAĐANI, VAŠE MIŠLJENJE NAM JE VAŽNO – POPUNITE ANKETU I KAŽITE DA LI STE ZADOVOLJNI RADOM LOKALNE SAMOUPRAVE

Poštovani sugrađanine i poštovana sugrađanko,

Vaše mišljenje nam je važno!

… da bismo zajedno odlučili u šta da ulažemo i time gradimo budućnost našeg grada.

Vi ste, kao poreski obveznik, kroz  plaćanje poreza na imovinu,  doprineli da naš grad ima sredstva da ulaže u svoju budućnost. Želimo da nam kažete da li ste zadovoljni radom naše lokalne samouprave, želimo da čujemo da li biste se uključili  u odlučivanje o tome na šta se troši gradski budžet.

Kroz popunjavanje ove kratke, anonimne ankete Vaš glas će doprineti da naše usluge ka Vama budu bolje.

Anketa  Vam   je dostupna    ovde.

Istraživanje  se sprovodi u okviru Programa „Reforma poreza na imovinu“, uz podršku Švajcarske Konfederacije i Vlade Republike Srbije.

Poslovi  informisanja i odnosa sa javnošću

JAVNA TRIBINA POKAZALA DA SU GRAĐANI UPOZNATI SA REFORMOM POREZA NA IMOVINU I SVOJOM ULOGOM U ODLUČIVANJU O TROŠENJU SREDSTAVA OSTVARENIH NAPLATOM POREZA NA IMOVINU

Javna tribina o uključivanju građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu, održana 14. septembra, pokazala je da su građani upoznati sa reformom poreza na imovinu i svojom ulogom u odlučivanju u trošenju sredstava ostvarenih naplatom poreza na imovinu.

Osnovni zaključak je da dvosmerna komunikacija na relaciji lokalna samouprava – zajednica, odnosno građanin  –  mora  da postoji, te da građani  o svim aktivnostima Radne grupe zadužene za realizaciju Lokalnog akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju budžetskih sredstava prikupljenih naplatom poreza na imovinu,  mogu  da  se informišu  neposredno, prisustvujući sastancima Radne grupe i učestvujući u njenom  radu.

Kada je reč o projektu „Participativno budžetiranje“, rečeno je da će upitnici na kojima će građani moći da predlože projekat biće distribuirani uz septembarske račune  za usluge JKP „Čistoća“. Na upitniku će biti navedeno gde će se popunjeni upitnici predavati, kao i rok do kojeg će teći prikupljanje predloga projekata.

***

Tok tribine i diskusija

Tribini su prisustvovali sekretari mesnih zajednica, predstavnici udruženja građana, kao i građani kao pojedinci zainteresovani za učešće i donošenje odluka koje su od značaja za lokalnu zajednicu.

U uvodnom obraćanju, Sava Dojić, predsednik Radne grupe za realizaciju  Lokalnog akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju budžetskih sredstava prikupljenih naplatom poreza na imovinu i član Gradskog veća za finansije, je naveo da je osnovni cilj reforme poreza da se proširi obuhvat obveznika i da građani budu ravnomerno opterećeni.

„Građani Sombora su savesni i više od 95 odsto građana uredno izmiruje obaveze, ali je činjenica i da od trenutka izlaska popisivača na teren do danas imamo 6000 novih prijava. Bitno je da svi plaćamo porez jer ta sredstva u celini ostaju na raspolaganju lokalnoj samoupravi. Iz tih sredstava mnogo toga je urađeno, a želimo da u saradnji sa građanima uradimo još više projekata koji će biti na dobrobit zajednice“, kazao je Dojić.

Ognjen Eraković, pomoćnik načelnika Odeljenja lokalne poreske administracije govorio ja o LAP-u za uključivanje građana u odlučivanje o trošenju sredstava ostvarenih naplatom poreza, a Branislav Svorcan, pomoćnik gradonačelnice za oblast kulture i informisanja o projektu „Participativno budžetiranje“ koji se već tri godine realizuje u Somboru, upravo iz sredstava od naplate poreza na imovinu.

U razgovoru,  građani su naveli da nije u redu da se u nekoj mesnoj zajednici (dalje u tekstu MZ) izgradi vredan objekat, a u drugoj parking, te da je potrebno više sredstava nameniti za projekte.

Rečeno je i da je potrebno sačiniti rang listu projekata iz prethodnih godina koje su građani najčešće predlagali i realizovati neki od projekata.

Predsednik Radne grupe Dojić je naveo da je to i namera lokalne samouprave, te da će nastojati da se do kraja godine realizuje projekat izgradnje pristupne rampe za osobe sa invaliditetom, te da je jedan od projekata  koje su građani prethodnih godina predlagali i uređenje parka u ulici Vere Gucunje.

Kada je reč o LAP-u rečeno je da je u realizaciju istog potrebno uključiti građane, a postavljeno je pitanje  o  specifičnim  ciljevima  i merljivosti rezultata.

Na pitanje je odgovorila načelnica Gradske uprave Helena Roksandić Musulin koja je navela da  je cilj da se građani što više uključe u proces donošenja odluka,  da je LAP podložan reviziji i  primedbe i predloge građani  će moći dostavljati i  popunjavanjem elektronskog upitnika koje će u najkraćem roku u okviru dela namenjenog za „Reformu poreza na imovinu“ biti  postavljen na sajtu grada.

Načelnica Gradske uprave je istakla da su sekretari MZ partneri lokalne samouprave u sprovođenju ciljeva LAP-a, a posebno u pogledu informisanja građana o njihovim pravima i učešću u odlučivanju trošenju sredstava ostvarenih naplatom poreza na imovinu.

U raspravi su učestvovali Sava Majstorov, Dragan Nikodijević, Marija Matarić, Mirko Mijić i sekretari pojedinih mesnih zajednica.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

U PETAK, 14. SEPTEMBRA, JAVNA TRIBINA O UKLJUČIVANJU GRAĐANA U ODLUČIVANJE O TROŠENJU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH NAPLATOM POREZA NA IMOVINU

Javna tribina o uključivanju građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu, održaće se u petak, 14. septembra 2018. godine, u 11.00 časova, u velikoj sali zgrade lokalne samouprave („Županija“), prvi sprat, Trg cara Uroša 1, Sombor.

Tribina je zamišljena kao razmena mišljenja, a  održavanjem tribine žele se podstaći građani,  udruženja građana i druge organizacije, da se aktivno uključe u odlučivanje o trošenju budžetskih sredstava ostvarenih naplatom poreza na imovinu, jer je to prihod koji se u celini koristi u lokalnoj samoupravi.

Učesnici tribine imaće mogućnost da iskažu svoje mišljenje i ocene  Akcioni  plan za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021 (dostupan ovde), popunjavanjem anketnog listića, ali i tokom javnih konsultacija.

Učesnici tribine biće informisani i o aktivnostima koje će Radna grupa preduzeti na realizaciji projekta „Participativno budžetiranje“, kao i okvirnom kalendaru dešavanja u sklopu sprovođenja svih potrebnih aktivnosti u okviru „Participativnog budžetiranja“.

Tribinu organizuje Radna grupa za realizaciju Lokalnog akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju budžetskih sredstava prikupljenih naplatom poreza na imovinu.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

RADNA GRUPA ZA REALIZACIJU LAP-a ZA UKLJUČIVANJE GRAĐANA U PROCES ODLUČIVANJA O TROŠENJU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU UTVRDILA PLAN AKTIVNOSTI

Radna grupa za realizaciju Lokalnog akcionog plana (LAP) za uključivanje građana u proces odlučivanja o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018-2021, održala je dva sastanka i utvrdila plan aktivnosti do kraja 2018. godine, kao i plan aktivnosti u  periodu realizacije  LAP-a.

Predsednik Radne grupe Sava Dojić, član  Gradskog veća za oblast finansija i privrede, naveo je da je LAP usvojen, te da je potrebno podstaći građane da se informišu o njegovom sadržaju, opštim i specifičnim ciljevima, a posebno o učešću građana u odlučivanju o trošenju sredstava ostvarenih naplatom poreza na imovinu u Somboru.

Građani su u okviru projekta „Participativno budžetiranje“ već pokazali svoje interesovanje za učešće u odlučivanju u trošenju sredstava budžeta, odnosno sredstava ostvarenih naplatom poreza na imovinu, za realizaciju lokalnih projekata. U okviru „Participativnog budžetiranja“  u 2016. godini realizovan je projekat „Parterno uređenje sa ugradnjom urbanog mobilijara u centru Stanišića“, prošle godine  uređeno je kupalište „Tromeđa“, a ovih dana  završeni su radovi na rekonstrukciji  vrtića u Kljajićevu, rečeno je sastanku Radne grupe.

Utvrđen je plan aktivnosti Radne grupe,  od kojih je prva organizovanje javne tribine na kojoj će biti prezentovani specifični ciljevi  LAP-a i učesnici tribine imaće mogućnost da izraze svoja zapažanja i ocene LAP za uključivanje građana u proces odlučivanja trošenja sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu građana.

Tribina je otvorena za sve građane, udruženja građana i organizacije, a održaće se 14. septembra 2018. godine,  u 11.00 časova, u velikoj sali „Županije“ (Trg cara Uroša 1, Sombor),

Lokalni akcioni plan dostupan je ovde.

Rešenje o obrazovanju Radne grupe za realizaciju LAP-a dostupno je ovde.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

USVOJEN AKCIONI PLAN ZA UKLJUČIVANJE GRAĐANA U PROCES DONOŠENJA ODLUKA O TROŠENJU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU 2018-2021

Grad Sombor je jedna od 44 lokalne samouprave koja učestvuje u programu Opštinski ekonomski razvoj u Srbiji faza 2 – „Reforma poreza na imovinu“ koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvom finansija i Stalnom konferencijom gradova i opština, a sprovodi International Management Group ( IMG ).

Program teži da unapredi kvalitet života, usluga i upravljanja za što veći broj građana. Poseban akcenat se stavlja na jačanje odgovornosti između lokalne vlasti i građana kao poreskih obveznika na način da se kroz programske aktivnosti podstiče poboljšanje dijaloga sa građanima, a radi donošenja odluka o korišćenju prihoda od poreza na imovinu koje odgovaraju potrebama građana.

Kao jedna od programskih aktivnosti  je izrada Akcionog plana za uključivanje  građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu, a čiji je osnovni cilj unapređenje procesa konsultovanja i učešća građana u procesu popisa, naplate i trošenje sredstava prikupljenih kroz porez na imovinu.

Odbornici Skupštine grada Sombora su na 27. sednici Skupštine održanoj dana 03.08.2018.godine usvojili Predlog Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018 -2021 godine.

Akcioni plan se sastoji iz tri dela:

Deo 1: Aktivnosti koje lokalna samouprava sprovodi kako bi konsultovala i uključila građane u procese donošenja odluka.

Deo 2: Participacija građana – jedan od stubova razvijene lokalne zajednice.

Deo 3:  Plan aktivnosti na sprovođenju specifičnih ciljeva sa definisan aktivnostima, nosiocima aktivnosti, partnerima, vremenskim okvirom, izvorom finansiranja i indikatorom učinka.

Vizija Akcionog plana je savremena, profesionalna administracija koja uživa poverenje građana i koja, na principima ravnopravnosti, stoji na raspolaganju svima koji njene usluge koriste, a organizacijama civilnog društva i građanima pruža mogućnost aktivnog učešća u kreiranju, donošenju i sprovođenju najznačajnijih odluka.

Za realizaciju Akcionog plana biće zadužena, posebno obrazovana i imenovana Radna grupa, dok će praćenje i evaluaciju realizacije plana vršiti Načelnica Gradske uprave grada Sombora.

Uvid u tekst Akcionog plana možete izvršiti  na zvaničnoj internet prezentaciji grada Sombora www.sombor.rs u rubrici Dokumenti-Lokalni akcioni planovi.

                                                                              Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

GRADSKO VEĆE UTVRDILO PREDLOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE GRAĐANA U PROCES DONOŠENJA ODLUKA O TROŠENJU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH OD POREZA NA IMOVINU

Gradsko veće je na 122. sednici, održanoj 10. jula, utvrdilo predlog  rešenja o obrazovanju Lokalnog antikorupcijskog odbora za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana za grad Sombor.  Prema predlogu Gradskog veća u Lokalni antikorupcijski odbor imenovani su, Nenad Tica – za predsednika i za članove: Nemanja Jovanović, Vladimir Ćumić i Dragana Milinković. O predlogu Veća, izjasniće se i odbornici Skupštine grada Sombora.

Veće je utvrdilo i Predlog Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu.  Akcioni plan će na razmatranje i odlučivanje biti dostavljen Skupštini grada.

Veće je razmotrilo i odobrilo zahtev Nadzornog odbora JKP „Prostor“ da u zakup neposrednom pogodbom,  doo  „Štampa sistem“, izda dve lokacije za postavljanje kioska.  Jedna lokacija je u ulici Kralja  Petra  Prvog,  a druga na uglu ulice Sonje Marinković i Podgoričke ulice.

Gradsko veće je odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

UDRUŽENJA GRAĐANA SPREMNA DA BUDU PARTNERI LOKALNOJ SAMOUPRAVI U PROCESU UKLJUČIVANJA GRAĐANA U PROCES DONOŠENJA ODLUKA O TROŠENJU SREDSTAVA OSTVARENIH NAPLATOM POREZA NA IMOVINU

Građani i udruženja građana su spremni da se uključe u izradu Akcionog plana u kojem bi oni aktivno učestvovali u procesu donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu,  poruka je  učesnika  sa  današnjeg sastanka održanog u Gradskoj upravi grada Sombora.

Sastanak na temu učešća građana u procesu donošenja odluka o trošenju sredstava koji se prikupe po osnovu naplaćenog poreza na imovinu, organizovan je u okviru programa „Opštinski ekonomski razvoj u Srbiji – Reforma poreza na imovinu (faza 2) u koji je uključen i grad Sombor, kao jedna od 45 jedinica lokalne samouprave u kojima  se program realizuje.

Sastanku je porisustvovalo  20-ak predstavnika udruženja građana, mesnih zajednica, kao i građana pojedinaca, te predstavnici  Švajcarske organizacije  za razvoj i saradnju koja ovaj program finansira  u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvom finansija i Stalnom konferencijom gradova i opština. Program sprovodi International Management Group.

Građane je ispred Gradske uprave pozdravila načelnica Helena Roksandić Musulin, koja je istakla da je tribina organizovana sa ciljem da se građani uključe u sam proces donošenja Akcionog plana i predstavila članove radne grupe koja će raditi na njegovoj izradi.

Sava Dojić, član Gradskog veća za oblast finansija i privrede je predsednik Radne grupe, a članovi su: Biserka Jovićević, načelnik i Verica Sretović i Ognjen Eraković, pomoćnici načelnika  Odeljenja lokalne poreske administracije Mihael Plac, šef i Kristina Harjung, mlađi savetnik  Odseka za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima.

Načelnica Odeljenja lokalne poreske administracije  istakla je da će grad učešćem u ovom projektu unaprediti svoju bazu podataka i obuhvata poreskih obveznika i  navela da je u te svrhe angažovano 17 popisivača.

„Učešće poreza na imovinu u ukupnim prihodima budžeta grada Sombora poslednjih desetak godina beleži stalni rast i danas, posle jedne decenije učešća poreza na imovinu fizičkih lica u ukupnim prihodima budžeta grada Sombora,  je sedam puta veće“, navela je Jovićević i potom detaljno objasnila na koje se sve nepokretnosti plaća porez na imovinu, te ko i do kada se plaća i podnosi poresku prijavu na imovinu.

„Cilj reforme poreza na imovinu jeste da svaki građanin plaća porez na imovinu koju poseduje, a svi građani moraju da budu i jesu jednaki u tome. Sa druge strane potrebno je obezbediti da se prihodi ostvareni od poreza na imovinu koriste u  one svrhe koje su u  vrhu liste prioriteta kod svih građana“, istakla je Jovićević.

Načelnica Gradske uprave Roksandić Musulin je govorila o Akcionom planu za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu,  ističući da učešćem u programu grad teži da unapredi kvalitet života, usluga i upravljanja za što veći broj građana.

„Osnovni cilj programa jeste da građani i privreda ostvaruju korist tako što će učestvovati u donošenju odluka, čime će se pospešiti i odgovorniji način upravljanja, a poboljšaće se i kvalitet javnih usluga. Poseban akcenat se stavlja na jačanje odgovornosti između loklane vlasti i građana kao poreskih obveznika i to tako da se kroz programske aktivnosti pokrene i poboljša dijalog sa građanima“, navela je Roksandić Musulin i dodala da je kao jedna od programskih aktivnosti planirana i izrada Akcionog plana čiji je osnovni cilj da unapredi proces konsultovanja i učešća građana u donošenju odluka o trošenju sredstava od prihoda koji se ostvari od naplaćenog poreza na imovinu građana.

Načelnica Gradske  uprave  je potom detaljno govorila o Akcionom planu, od aktivnosti koje lokalna samouprava sprovodi kako bi uključila građane, preko participacije građana do plana aktivnosti na sprovođenju specifičnih ciljeva sa potpuno određenim nosiocima aktivnosti, partnerima, vremenskim okvirom izvorom finansiranja i indikatorom učinka.

„Kod građana je potrebno razviti svest o njihovoj odgovornosti za doprinos ovom procesu kroz učešće u kreiranju  i donošenju  odluka o pitanjima koja su vezana za njihove živote. Ovaj  proces  donosi brojne koristi, kako građanima, tako i zajednici“, istakla je Roksandić Musulin i dodala da je kod građana potrebno podići i svet o njihovom značaju kao poreskih obveznika  u procesu popisa, naplate i trošenja sredstava prikupljenih naplatom poreza na imovinu.

Načelnica Gradske uprave je istakla i da su građani Sombora savesni poreski obveznici, te da je procenat naplate poreza na imovinu fizičkih lica oko 90 odsto, ali i da je rad popisivača na terenu pokazao da nisu  prijavljene sve nepokretnosti na koje se porez na imovinu plaća.

„Očekujemo da nam pomognete da pokrenemo građane da učestvuju u svim fazama ovog programa, od svesti o potrebi  plaćanja poreza na imovinu, preko njihovog učešća u procesu predlaganja i kreiranja projekata od značaja za građanina, ali i za zajednicu, do učešća o odlučivanju  i sprovođenju projekta koji su zajedno odabrali lokalna samouprava i građani“, navela je Helena Roksandić Musulin i istakla da je građanski aktivizam potencijal koji je potrebno pokrenuti kako bi zajednički poboljšali kvalitet života u našoj zajednici.

Sava Dojić, član Gradskog veća je naveo da je protekle tri godine realizovan projekat „Participativno budžetiranje“, preko kojeg su građani realizovali projekat uređenja  centra u Stanišiću, prošle godine je uređeno izletište „Tromeđa“, a ove godine će biti realizovan projekat „Rekonstrukcije vrtića u Kljajićevu“.

Svoje stavove o programu i učešću građana naveli su predstavnici UG „Psihozon“ , koji su od posebnog značaja naveli rad sa ranjivim grupama, pre svega osobama sa psihičkim smetnjama, kao i povratnicima sa izvršenja zakonskih kazni. Navedenim grupama  je, prema rečima predstavnika udruženja, potreban prostor gde bi se mogli okupljati i tražiti psihološke i druge vidove pomoći.

Predstavnici  MKPZ „Stapar“  i  UG „Udahni život“, Stanišić,  istakli su da je udruženjima građana prevashodno potreban kontinuitet u finansiranju njihovih projekata, te da je potrebno da neki od njih budu namenjeni ruralnom  razvoju.

Predstavnik udruženja  somborskih vojnih penzionera kazao je da podržava ovakav program i naglasio potrebu nadzora nad realizacijom odabranih projekata.

Predstavnik  „Somborskog edukativnog centra“ je naveo da je ovo udruženje  sa šest drugih  udruženja građana pokrenulo inicijativu o osnivanju Saveza udruženja građana.

Prema mišljenju predstavnika SEC- a kruženje informacija između udruženja u okviru saveza bilo bi daleko brže, a svako udruženje bi imalo organizacionu i tehničku podršku.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

UNAPREĐENJE SISTEMA DOBRE UPRAVE – UVOĐENJE UMREŽENOG SISTEMA ZA NAPLATU POREZA NA IMOVINU I ADMINISTRIRANJE LOKALNIH FINANSIJA

Izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisano je uvođenje jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija u kojem je jedinica lokalne samouprave dužna da vodi podatke koji su od značaja za utvrđivanje poreza na imovinu i drugih izvornih javnih prihoda, kao i podatke o naplati tih javnih prihoda.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, kao služba Vlade Republike Srbije, nadležna za projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema elektronske uprave, uspostavlja i vodi jedinstveni informacioni sistem lokalnih poreskih administracija. Rok za uvođenje takvog sistema je prvi januar 2019. godine i u skladu sa tim Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu u saradnji sa Ambasadom Švajcarske, a u okviru programa Reforme poreza na imovinu, izdvojila je sredstva za uspostavljanje novog sistema sa ciljem efikasnije i preciznije naplate poreza na imovinu.

Predstavnici 31 lokalne samouprave, među kojima je i grad Sombor, prisustvovali su sastanku koji je u Palati Srbije održan 8 maja. 2018. godine. Pored predstavljanja novog elektronskog sistema evidencije i naplate poreza na imovinu i drugih javnih prihoda, prisutnima se obratila i Ursula Lojbli, direktorka Švajcarske kancelarije za razvoj i saradnju. Prema njenim rečima, „građani će u bliskoj budućnosti putem portala E-uprave moći na jednom mestu da, u bilo koje vreme, pristupe aktuelnim i transparentnim podacima i zaduženju poreza za svu svoju imovinu u Republici Srbiji, bez obzira na to u kom gradu ili opštini se ta imovina nalazi. Time će poreski obveznici tačno i u svakom trenutku znati koliko im je zaduženje za porez, čak i pre nego što na svoju kućnu adresu dobiju Rešenje lokalne poreske administracije. Plan je da se, u predstojećem periodu, omogući i plaćanje poreza putem interneta“.

Nakon održanog sastanka, gradonačelnica Sombora, Dušanka Golubović, zajedno sa gradonačelnicima i predsednicima opština koji su prisustvovali sastanku, potpisala je poster kojim  potvrđuje učešće u Programu reforme poreza na imovinu-Unapređenje sistema dobre uprave, finansiranom od strane Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije.

PROGRAM „REFORMA POREZA NA IMOVINU“, POPISIVAČI NA TERENU POČETKOM MAJA

Program „Reforma poreza na imovinu“  sprovodi se u 45 jedinica lokalne samouprave među kojima je i  grad Sombor. Sprovođenje programa finansira  Švajcarska agencija za  razvoj i saradnju, a Vlada Švajcarske  je za pet najuspešnijih opština, odnosno gradova obezbedila  nagradni fond  u iznosu od milion franaka. Sredstva nagradnog fonda su bespovratna  i biće dodeljena  najuspešnijim lokalnim samoupravama  u realizaciji projekta. Grad Sombor je za sprovođenje programa izabran između 92 lokalne samouprave, koliko se prijavilo za učešće u projektu  Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.  Švajcarska agencija u realizaciji projekta „Reforma poreza na imovinu“ sarađuje sa  Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvom finansija i Stalnom konferencijom  gradova i opština.

Cilj programa jeste da se u narednih šest meseci, koliko traje projekat,  evidentiraju svi obveznici, odnosno da svi plaćaju porez na imovinu kojom raspolažu  kako bi se postiglo ravnomerno opterećenje građana.

Početkom  maja, u prvoj fazi implementacije projekta, 17 popisivača će otpočeti popis nepokretnosti na teritoriji grada Sombora, tako da građani mogu očekivati da će ih u narednom periodu popisivači posetiti.

„Obaveza popisivača je da uporede podatke iz baze podataka lokalne poreske administracije i stanja na terenu. Popisivači će imati odgovarajuće legitimacije za obavljanje posla. Molimo građane da popisivačima izađu u susret, da im pruže sve neophodne podatke, odnosno popune odgovarajuću poresku prijavu i ispune zakonsku obavezu.

Sredstva prikupljena po osnovu naplate poreza na imovinu koriste se za održavanje i građenje ulica, puteva, vodovodne i kanalizacione mreže, škola, vrtića i drugih objekata.

Redovnim plaćanjem poreza značajno utičemo na kvalitet života u našoj sredini i dajemo doprinos razvoju našeg mesta“, navode u Odeljenju lokalne poreske administracije Gradske uprave grada Sombora“.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću