ОБАВЕШТЕЊЕ ВЕЗАНО ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА КУЋЕ КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ ЗА ОДМОР И/ИЛИ РЕКРЕАЦИЈУ (ВИКЕНДИЦЕ)

У току је попис непокретности на територији Града Сомбора, у оквиру пројекта “Реформа пореза на имовину“ који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу, а све у циљу евидентирања нових објеката и промена на објектима који се налазе у евиденцијама Одељења локалне пореске администрације, ради обезбеђивања што већег обухвата пореза на имовину и равномернијег оптерећења грађана.

У оквиру наведеног, поред кућа за становање, станова, пословних објеката, гаража и гаражних места, пописују се и објекти за одмор и/или рекреацију у викенд насељима.

Објекти за одмор и/или рекреацију су предмет опорезивања и у том смислу се разврставају у категорију објеката – куће за становање.

За утврђивање пореске обавезе нису од значаја чињенице да ли се плаћа закуп земљишта надлежним јавним предузећима, да ли је уписано право својине у земљишне књиге и слично. Од значаја за опорезивање је фактичко стање односно постојање објекта и право својине, коришћења или постојање државине од стране физичког или правног лица.

Пореска обавезе обрачунаће се од дана настанка, дана стицања права, дана почетка коришћења, дана оспособљавања, дана издавања употребне дозволе, односно омогућавања коришћења на други начин, а највише 5 година уназад.

Предмет опорезивања јесте корисна површина објекта односно , збир подних површина између унутрашњих страна спољних зидова објекта (искључујући површине балкона, тераса, лођа, неадаптираних таванских простора и простора у заједничкој недељивој својини свих власника економски дељивих целина у оквиру истог објекта).

Обвезницима који користе објекте за одмор и/или рекреацију у викенд насељима на територији Града Сомбора, а не налазе се у евиденцијама овог Одељења као обвезници пореза на имовину, упућени су позиви да поднесу пореску пријаву за исте.

Неподношење пореске пријаве представља порески прекршај у складу са чланом 180. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

УЧЕШЋЕ ГРАДА СОМБОРА НА СТРУЧНОМ СКУПУ АРАНЂЕЛОВЦУ

У оквиру Пројекта „Унапређење ревизије на општинском нивоу у циљу јачања одговорности и ефикасности у управљању јавним финансијама“ од стране УНДП дана 30. и 31. октобра 2018.г. у Аранђеловцу је организован стручни скуп на тему: „Транспарентно управљање јавним финансијама и учешће грађана: важност информисања и представљање добре праксе“.

Град Сомбор је учествовао у наведеном скупу представљајући добру праксу у области прикупљања пореза на имовину и укључивања грађана у процесу трошења прикупљених средстава, а у оквиру пројекта „Реформа пореза на имовину“, који је финансиран од стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ). Презентацију коју је том приликом представила Бисерка Јовићевић, Начелница Одељења локалне пореске администрације Градске управе града Сомбора, можете видети на линку.