USVOJEN AKCIONI PLAN ZA UKLJUČIVANJE GRAĐANA U PROCES DONOŠENJA ODLUKA O TROŠENJU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU 2018-2021

Grad Sombor je jedna od 44 lokalne samouprave koja učestvuje u programu Opštinski ekonomski razvoj u Srbiji faza 2 – „Reforma poreza na imovinu“ koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvom finansija i Stalnom konferencijom gradova i opština, a sprovodi International Management Group ( IMG ).

Program teži da unapredi kvalitet života, usluga i upravljanja za što veći broj građana. Poseban akcenat se stavlja na jačanje odgovornosti između lokalne vlasti i građana kao poreskih obveznika na način da se kroz programske aktivnosti podstiče poboljšanje dijaloga sa građanima, a radi donošenja odluka o korišćenju prihoda od poreza na imovinu koje odgovaraju potrebama građana.

Kao jedna od programskih aktivnosti  je izrada Akcionog plana za uključivanje  građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu, a čiji je osnovni cilj unapređenje procesa konsultovanja i učešća građana u procesu popisa, naplate i trošenje sredstava prikupljenih kroz porez na imovinu.

Odbornici Skupštine grada Sombora su na 27. sednici Skupštine održanoj dana 03.08.2018.godine usvojili Predlog Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu 2018 -2021 godine.

Akcioni plan se sastoji iz tri dela:

Deo 1: Aktivnosti koje lokalna samouprava sprovodi kako bi konsultovala i uključila građane u procese donošenja odluka.

Deo 2: Participacija građana – jedan od stubova razvijene lokalne zajednice.

Deo 3:  Plan aktivnosti na sprovođenju specifičnih ciljeva sa definisan aktivnostima, nosiocima aktivnosti, partnerima, vremenskim okvirom, izvorom finansiranja i indikatorom učinka.

Vizija Akcionog plana je savremena, profesionalna administracija koja uživa poverenje građana i koja, na principima ravnopravnosti, stoji na raspolaganju svima koji njene usluge koriste, a organizacijama civilnog društva i građanima pruža mogućnost aktivnog učešća u kreiranju, donošenju i sprovođenju najznačajnijih odluka.

Za realizaciju Akcionog plana biće zadužena, posebno obrazovana i imenovana Radna grupa, dok će praćenje i evaluaciju realizacije plana vršiti Načelnica Gradske uprave grada Sombora.

Uvid u tekst Akcionog plana možete izvršiti  na zvaničnoj internet prezentaciji grada Sombora www.sombor.rs u rubrici Dokumenti-Lokalni akcioni planovi.

                                                                              Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću